بیمارستان میلاد

آموزش های الزامی

آموزش های الزامی که تمامی کارکنان می بایست بطور سالیانه طی کنند، شامل دوره های  زیر می باشد:

احیاء پایه و پیشرفته

ایمنی بیمار

حقوق گیرنده خدمت

بهداشت محیط

سلامت شغلی

هموویژیلانس

مهارت های ارتباطی 

کنترل عفونت

مدیریت خطر

مدیریت بحران

اطفاء حریق

ICDL