بیمارستان میلاد

آموزش به بیمار

  • نوشته شده توسط : بیمارستان میلاد اصفهان
  • منتشر شده در :2022-02-07 15:28

بیمارستان تخصصی میلاد، به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات و افزایش آگاهی بیماران با بیماری خود، نحوه درمان، عوامل تشدید کننده بیماری، تغذیه و اقدامات خود مراقبتی در راستای اجرای استانداردهای اعتباربخشی اقدام به ارائه آموزش های لازم در حیطه ی سلامت جسم، بهداشت روان و خود مراقبتی نموده است.

 

سیاست های کلی آموزش بیمار و همراه و ارتقاء سلامت جامعه

 

مدیریت هدفمند آموزش ها برای بیماران و همراهان در راستای ارائه خدمات پرستاری

تامین نیازهای آموزشی بیماران به منظور ارتقا کیفیت خدمات و تسریع در روند بهبودی و خودمراقبتی

مشارکت در ارتقاء سلامت جامعه و افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به بیماری های شایع

 

اهداف

افزایش رضایتمندی، کاهش اضطراب، کاهش دوره بستری ، کاهش موارد مراجعات مکرر ، کاهش هزینه های درمان ، بهبود کیفیت زندگی بیمار ، کاهش بروز عوارض ، افزایش توانمندی در برنامه خودمراقبتی ،افزایش کیفیت خدمات بالینی

 حوزه های آموزش به بیمار عبارت اند از :

  آموزشهای بدو ورود

  آموزش های حین بستری

  آموزشهای پس از ترخیص